Zanim zaczniemy starać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych w latach 1944 do 1989, musimy uzyskać od sądu unieważnienie wyroku skazującego na opozycjonistach i osobach walczących o niepodległość bytu Państwa Polskiego.

Władze oprócz wyroków i orzeczeń sądowych nakładały na ludność dotkliwe represje, jak internowanie, przedłużenie służby wojskowej lub siłowe wcielenie do armii, kary więzienia, grzywny, zastraszanie, przesłuchania, aresztowania oraz przejęcie mienia.

Odszkodowanie za niesprawiedliwość i krzywdy doznane w czasach panowania komunistów

Po kasacji wyroku można złożyć wniosek o odszkodowanie dla represjonowanych

Niemal natychmiast po upadku władz komunistycznych stało się jasne, że należy zapewnić odszkodowanie tym osobom, które ponieśli szkody w wyniku wszelkich niesprawiedliwości oraz represji. Ci, którzy doznali ucisku z powodu sprzeciwu politycznego lub z powodu rasy, religii lub ideologii zostały szczególnie dotknięte krzywdą i niesprawiedliwym traktowaniem przez władze. Również rodziny osób represjonowanych spotykały się z krzywdzącymi działaniami, jak przesłuchania, aresztowania, deportacje, wywózki, donosicielstwo. Choć od upadku komunistycznego reżimu w Europie Wschodniej minęło już 30 lat, społeczeństwo wciąż domaga się sprawiedliwego rozliczenia z przeszłością w postaci odszkodowań dla represjonowanych.

Oprócz przepisów czysto socjalnych podjęto dalsze środki, które dały ofiarom ustawowe prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Jeśli posiadamy orzeczenie o unieważnieniu wyroków zapadłych za czasów komunistycznych, możemy rozpocząć starania o uzyskanie odszkodowania dla osób represjonowanych w związku z działalnością na rzecz zachowania niepodległości bytu Państwa Polskiego. Na złożenie takiego wniosku mamy 10 lat od momentu uzyskania unieważnienia wyroku, a o odszkodowanie może się również ubiegać najbliższa rodzina osoby represjonowanej, jeśli ta zmarła.

Aby uzyskać odszkodowanie dla represjonowanych należy złożyć wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją do sądu okręgowego właściwego do miejsca zamieszkania uprawnionej do rekompensaty osoby. Z formalnościami może nam pomóc doświadczona w takich sprawach kancelaria adwokacka.